Polityka prywatności

 

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) tzw. RODO. Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

RODO zawiera zamknięty katalog warunków, w jakich przetwarzanie danych może być uznane za zgodne z prawem. Oznacza to, że każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej wskazanej w RODO podstawie prawnej:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1.  

 

  1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

   • zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
   • realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
   • przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę świadczoną przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f  Rozporządzenia,
   • rozpatrzenia reklamacji i zwrotów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
   • realizacji przez Administratora czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
   • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami, w postępowaniach administracyjnych i podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
   • gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

 

  1. Udostępnienie danych osobowych

 

Dane osobowe osób fizycznych mogą być udostępniane przez Administratora:

   • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub transportową w zakresie niezbędnym do realizowania korespondencji i dostawą w związku z zawartą umową,
   • podmiotom obsługującym płatności bezgotówkowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,
   • podmiotom prowadzącym działalność leasingową lub kredytową w zakresie niezbędnym do obsługi płatności odpowiednio leasingowej lub ratalnej,
   • wybranym podmiotom działającym na zlecenie Administratora przy obsłudze spraw księgowych, prawnych, windykacyjnych i doradczych w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonego celu przetwarzania,
   • podmiotom świadczącym usługi pomocy technicznej i informatycznej udzielanej Administratorowi w tym dostawcom oprogramowania w przypadku i zakresie niezbędnymi do realizacji powierzonego celu przetwarzania.

 

  1. Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

   • obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niezbędny do dochodzenia przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
   • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda mogą być przetwarzane do jej odwołania; po odwołaniu przez czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
   • jeżeli istnieją przepisy szczególne określające czas przechowywania danych osobowych, wtedy przepisy mogą zmieniać czas przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Przysługujące prawa

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

   • prawo dostępu do danych osobowych,
   • prawo do sprostowania danych,
   • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu skorzystania z wskazanych praw należy przesłać wniosek na adres Administratora listownie lub drogą elektroniczną.

 

  1. Powody wymagania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do:

   • rozpatrzenia zapytania o produkt oferowany przez Administratora lub usługę świadczoną przez Administratora,
   • zawarcia i wykonania umowy z Administratorem,
   • świadczenia usług przez Administratora,
   • rozpatrzenia reklamacji, zwrotu lub serwisu,
   • realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe nie są poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub profilowaniu.

 

  1. Ochrona danych osobowych

 

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst  i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  1. Informacja o plikach cookies („ciasteczkach”)

 

   • Serwis internetowy audiolandstudio.com korzysta z plików cookies.
   • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
   • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
   • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
   • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
   • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

  1. Logi serwera.

 

  • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • Informacje o adresie IP.
  • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem

 

Ustawy:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1572 ze zm.)

Shopping Basket